Hopp til hovedinnhold
Samspill

15. Rusmiddelbruk

Begreper

Plager som dukker opp når noen slutter brått med et høyt forbruk av rusmidler. Plagene kan være frysninger, svette, kvalme og muskelsmer­ter.

Ulovlige rusmidler som cannabis. 

Lovlige rusmidler som alkohol.

Betegnelsen på den norske ordningen for substitusjonsbehandling (se dette) ved opiatavhengighet.

Når noen havner på siden av norm- og verdidannende arenaer som familie og skole og utvikler en avvikende atferd.

Primær forebygging skjer gjennom universelle tiltak, noe som betyr at tiltaket er rettet mot alle i befolkningen. Målet med primær forebygging kan for eksempel være å forhindre at det oppstår kriminalitet.

En person som på bakgrunn av kunnskap vurderer fordeler og ulemper opp mot hverandre før han eller hun tar et valg.

En teori som beskriver hvordan atferd som tilsynelatende var avvikende, for eksempel et lovbrudd, egentlig kan beskrives som rasjonell og nyttemaksimerende.

Den vanligste måten å definere rusmiddelmisbruk på, er at misbruk innebærer negative konsekvenser for brukeren selv, pårørende, berørte tredjeparter og samfunnet for øvrig. Jurister forklarer misbruk av rusmidler som all bruk av illegale rusmidler, og bruk av legale rusmidler som ikke er i samsvar med lovverket.

Sekundær forebygging skjer gjennom selektive tiltak. At et tiltak er selektivt, betyr at det retter seg mot bestemte risikogrupper. At forebyggingen er sekundær, betyr at tiltaket blir satt inn etter den primære forebyggingen.

En rolle defineres av de forventningene som er knyttet til den, for eksempel roller som forelder og barn. Det handler om hvordan det er forventet at denne personen skal oppføre seg i sosiale sammenhenger.

Knyttet til Erving Goffman som benytter begrepet stigma om et kjennetegn som gjør en person forskjellig fra andre. Ulikheten vekker mistro til personen og gjør at vedkommende oppfattes som en avviker. Konsekvensen kan være utestenging eller utstøting.

Behandling hvor misbrukeren av opiater som for eksempel heroin får et erstatningsprodukt. I Norge er erstatningsproduktene metadon, Subutex eller Suboxone.

En hypotese om at bruk av rusmidler følger et visst mønster og blir gradvis mer alvorlig. Første trinn er bruk av legale rusmidler som alkohol. Neste trinn er bruk av illegale rusmidler som cannabis. Trinnene videre dreier seg om tyngre narkotiske stoffer som amfetamin, kokain eller heroin.

Et tiltak i regi av kommunen som retter seg mot ungdom som har valgt bort skole og falt utenfor organiserte fritidsaktiviteter, og som uttrykker at de ikke kan påvirke eller mestre sitt eget liv.