Hopp til hovedinnhold
Samspill

14. Barnemishandling

Begreper

Når barn påføres fysiske eller andre skader som følge av handlinger eller forsømmelser av foreldre eller andre omsorgspersoner.

En samlebetegnelse på problemer som har vedvarende negative konsekvenser for individ og samfunn.

Fysisk mishandling mot barn innebærer at en voksen person påfører et barn smerte, kroppslig skade eller sykdom.

Vold som utøves for å korrigere og kontrollere et barns atferd. Brukes gjerne som virkemiddel i oppdragelsen.

Med aktiv fysisk mishandling mener vi all aktiv, fysisk vold mot barnet som medfører smerte eller skade. Med passiv fysisk mishandling mener vi at barnet bevisst forsøm­mes og ikke får tilfredsstilt grunnleggende behov for stell, nok mat og søvn.

Psykisk mishandling kjennetegnes ved at foreldre eller andre omsorgspersoner som har ansvar for barnet oppfører seg på en måte som ødelegger eller svekker barnets selvbilde, og dermed forhindrer en sunn psykisk utvikling.

Seksuell mishandling eller overgrep betyr at barn blir involvert i seksuell aktivitet som de utviklingsmessig ikke er i stand til å forstå, og heller ikke kan gi samtykke til.

se Seksuell mishandling.

Overgrep mot barn og ungdom på Internett.

På norsk «barnelokking». Brukes når overgripere prøver å bli kjent med barn og ungdom for å kunne bygge opp et tillitsforhold.

Å forsømme eller ikke dekke et barns behov i en slik grad at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare.

Det du arver av foreldrene dine, men som ikke er medfødt, for eksempel holdninger, verdier og materiell velstand.

Gjenskaping av atferd.

Oppdeling av individer og grupper i høyere og lavere lag i samfunnet.

Oppstår når goder og byrder er skjevt fordelt i samfunnet.

Primær forebygging skjer gjennom universelle tiltak, noe som betyr at tiltaket er rettet mot alle i befolkningen. Målet med primær forebygging kan for eksempel være å forhindre at det oppstår kriminalitet.

Sekundær forebygging skjer gjennom selektive tiltak. At et tiltak er selektivt, betyr at det retter seg mot bestemte risikogrupper. At forebyggingen er sekundær, betyr at tiltaket blir satt inn etter den primære forebyggingen.

Tertiær forebygging skjer gjennom indikative tiltak. At tiltaket er indikativt, betyr at det er direkte rettet mot grupper som allerede er rammet av noe. At forebyggingen er tertiær, betyr at den settes inn etter den primære og den sekundære forebyggingen.

Det at barn, ungdom eller andre som påvirkes av en sak, skal få god nok informasjon og mulighet til å si hva de mener. Se også Brukermedvirkning.

Et kommunalt eller fylkeskommunalt organ som gir ungdom mulighet til innflytelse.

En av flere lover som regulerer barns rettigheter i Norge.

En av flere lover som regulerer barns rettigheter i Norge.