Hopp til hovedinnhold
Samspill

14. Barnemishandling

Begreper

Med aktiv fysisk mishandling mener vi all aktiv, fysisk vold mot barnet som medfører smerte eller skade. Med passiv fysisk mishandling mener vi at barnet bevisst forsøm­mes og ikke får tilfredsstilt grunnleggende behov for stell, nok mat og søvn.

En av flere lover som regulerer barns rettigheter i Norge.

En av flere lover som regulerer barns rettigheter i Norge. 

Når barn påføres fysiske eller andre skader som følge av handlinger eller forsømmelser av foreldre eller andre omsorgspersoner.

Fysisk mishandling mot barn innebærer at en voksen person påfører et barn smerte, kroppslig skade eller sykdom.

På norsk «barnelokking». Brukes når overgripere prøver å bli kjent med barn og ungdom for å kunne bygge opp et tillitsforhold.

Gjenskaping av atferd.

Det at barn, ungdom eller andre som påvirkes av en sak, skal få god nok informasjon og mulighet til å si hva de mener. Se også Brukermedvirkning.

Overgrep mot barn og ungdom på Internett.

Å forsømme eller ikke dekke et barns behov i en slik grad at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare.

Vold som utøves for å korrigere og kontrollere et barns atferd. Brukes gjerne som virkemiddel i oppdragelsen.

se Seksuell mishandling.

Primær forebygging skjer gjennom universelle tiltak, noe som betyr at tiltaket er rettet mot alle i befolkningen. Målet med primær forebygging kan for eksempel være å forhindre at det oppstår kriminalitet.

Psykisk mishandling kjennetegnes ved at foreldre eller andre omsorgspersoner som har ansvar for barnet oppfører seg på en måte som ødelegger eller svekker barnets selvbilde, og dermed forhindrer en sunn psykisk utvikling.

Seksuell mishandling eller overgrep betyr at barn blir involvert i seksuell aktivitet som de utviklingsmessig ikke er i stand til å forstå, og heller ikke kan gi samtykke til.

Sekundær forebygging skjer gjennom selektive tiltak. At et tiltak er selektivt, betyr at det retter seg mot bestemte risikogrupper. At forebyggingen er sekundær, betyr at tiltaket blir satt inn etter den primære forebyggingen.

Det du arver av foreldrene dine, men som ikke er medfødt, for eksempel holdninger, verdier og materiell velstand.

Oppdeling av individer og grupper i høyere og lavere lag i samfunnet.

Oppstår når goder og byrder er skjevt fordelt i samfunnet.

En samlebetegnelse på problemer som har vedvarende negative konsekvenser for individ og samfunn.

Tertiær forebygging skjer gjennom indikative tiltak. At tiltaket er indikativt, betyr at det er direkte rettet mot grupper som allerede er rammet av noe. At forebyggingen er tertiær, betyr at den settes inn etter den primære og den sekundære forebyggingen.

Et kommunalt eller fylkeskommunalt organ som gir ungdom mulighet til innflytelse.