Hopp til hovedinnhold
Samspill

12. Sosiale problemer

Begreper

Å ikke få dekket helt grunnleggende behov som mat og klær. Grensen for absolutt fattigdom går ved Verdens­bankens fattigdomsgrense på 1,90 dollar dagen.

Plager som dukker opp når noen slutter brått med et høyt forbruk av rusmidler. Plagene kan være frysninger, svette, kvalme og muskelsmer­ter.

Når forskeren deltar i en situasjon sammen med dem som undersøkes.

Gjenskaping av atferd.

En tilstand hos mennesker eller grupper av mennesker hvor to eller flere motstridende ønsker, impulser eller motiver er til stede samtidig.

Beskriver hvordan vi lærer og husker atferd gjennom observasjon og imitasjon.

Hvordan vi som enkeltindivider påvirker og påvirkes av de nærmeste relasjonene våre, for eksempel familien, venner, naboer, barnehage, skole og arbeidsplass.

En ubegrunnet, overdreven eller panikkartet reaksjon i offentligheten, ofte i media, når en gruppe eller et fenomen fremstår som trussel mot den alminnelige moral.

Primær forebygging skjer gjennom universelle tiltak, noe som betyr at tiltaket er rettet mot alle i befolkningen. Målet med primær forebygging kan for eksempel være å forhindre at det oppstår kriminalitet.

Å ikke få dekket de behovene som de fleste andre i samfunnet du lever i, får dekket.

Sekundær forebygging skjer gjennom selektive tiltak. At et tiltak er selektivt, betyr at det retter seg mot bestemte risikogrupper. At forebyggingen er sekundær, betyr at tiltaket blir satt inn etter den primære forebyggingen.

Deltagere i samfunnet på individ­ og samfunnsnivå.

En samlebetegnelse på problemer som har vedvarende negative konsekvenser for individ og samfunn.

En negativt ladet omtale av de som er annerledes i samfunnet, for eksempel personer med rusmiddelproblemer.

Avhengighet av spill, enten det dreier seg om pengespill eller dataspill. Spilleavhengighet innebærer å miste kontroll over spillingen, og at spillingen får negative konsekvenser.

Tar utgangspunkt i psykiske eller fysiske forklaringer på sosiale problemer og sosialt avvik.

Tertiær forebygging skjer gjennom indikative tiltak. At tiltaket er indikativt, betyr at det er direkte rettet mot grupper som allerede er rammet av noe. At forebyggingen er tertiær, betyr at den settes inn etter den primære og den sekundære forebyggingen.

Utøvelse av makt på en urettferdig eller brutal måte. Ofte årsak til sosiale problemer blant de svake i samfunnet.