Hopp til hovedinnhold
Samspill

11. Funksjonshemming

Begreper

Vansker knyttet til bevegelighet, syn og hørsel.

En samlebetegnelse for en rekke ulike tilstander eller diagnoser knyttet til en medfødt eller tidlig ervervet kognitiv svikt. Eksempler på psykisk funksjonshemming er Downs syndrom og autisme.

En forståelse av funksjonshemming som er samfunnsorientert. Innebærer en vending bort fra individet og over mot barrierene i omgivelsene om hindrer deltakelse i samfunnet.

En forståelse av funksjonshemming som et samspill mellom individ og omgivelser (se medisinsk modell og sosial modell).

Kriser som utløses av spesifikke ytre hendelser som for eksempel naturkatastrofer, vold, alvorlig sykdom, å miste noen man er glad i, krig eller terrorisme.

Å sosialiseres inn i et nytt miljø, for eksempel på en ny arbeidsplass. Vi må bli kjent med arbeidsplassens normer og verdier for å kunne orientere oss og handle i tråd med dem.

Omgivelsenes reaksjoner på personer med nedsatt funksjonsevne.

Knyttet til Erving Goffman som benytter begrepet stigma om et kjennetegn som gjør en person forskjellig fra andre. Ulikheten vekker mistro til personen og gjør at vedkommende oppfattes som en avviker. Konsekvensen kan være utestenging eller utstøting.

Knyttet til Howard S. Becker som hevder at en person som blir sett på som en avviker, kan identifisere seg med rollen, gjøre omgivelsenes holdninger om til sine egne og handle deretter.

Organ som har det overordnede ansvaret for hjelpemidler til funksjonshemmede. De formidler ulike hjelpemidler, for eksempel rullestoler, og bistår kommuner, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging.

En støtteordning innenfor velferdsstaten som skal kompensere for ekstra utgifter til for eksempel transport, førerhund eller drift av tekniske hjelpemidler.

En ordning for praktisk assistanse i hverdagen for mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Å utforme omgivelsene slik at de kan brukes av flest mulig. Universell utforming kan for eksempel være heis i bygninger og teksting av filmer.

En avtale mellom myndighetene og partene i arbeidslivet hvor ett av målene er økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne. Eksempel på tilpasning i arbeidssituasjonen er endring av arbeidsoppgaver, endring i arbeidstid eller fysisk tilrettelegging i form av tilpassede arbeidsforhold.

Et virkemiddel for å rekruttere personer fra grupper som har utfordringer med å få arbeid inn i arbeidslivet. Om det er to likeverdige søkere, skal personen som kvoteringen retter seg mot, ansettes. Virkemiddelet har blitt brukt for å rekruttere kvinner, og kan også brukes overfor innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne.

En holdning basert på mangelfull kunnskap om sosiale grupper vi selv ikke er en del av. Baserer seg på ideer man har om denne gruppens medlemmer.

Reform vedtatt i 1991. Helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) drev institusjoner og var en fylkeskommunal etat, men ble erstattet av en kommunal omsorg hvor målsetningen var å integrere de utviklingshemmede i nærmiljøet og bidra med tjenester tilpasset den enkeltes behov.