Hopp til hovedinnhold
Samspill

10. Folk på vandring

Begreper

En person som søker beskyttelse i et land fordi vedkommende mener at han eller hun er omfattet av FNs definisjon av flyktning. 

Å forskjellsbehandle individer eller grupper på grunnlag av kjønn, religion, tilhørighet til etnisk gruppe, nasjonalitet eller nedsatt funksjonsevne.

Det som drar mennesker vekk fra hjemstedet og til et annet sted. Dette kan eksempelvis være jobbmuligheter.

Europeisk regelverk som går ut på at en asylsøker må søke asyl i det landet hvor han eller hun først ankommer Europa. Det er så videre opp til dette landet å behandle asylsøknaden og avgjøre om vedkommende skal få flyktningstatus eller ikke.

Å vurdere kulturer, verdier, normer eller praksiser i andre samfunn ut fra det som er viktig i vårt eget samfunn.

Personer som flykter ut av hjemlandet sitt fordi de frykter for forfølgelse på grunn av etnisk tilhørighet, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning.

Et rammeverk som skal sikre flyktninger et rettsvern mot forfølgelse inntil de kan vende hjem eller få permanent oppholdstillatelse i et annet land.

Et uttrykk for befolkningens kunnskap og ferdigheter; summen av det individene har med seg inn i arbeidsmarkedet.

En person som flytter til et annet land med sikte på å bo der.

Prosess der individer eller grupper blir en del av et samfunn gjennom at de tilegner seg normer, verdier, språk og handlemåter som brukes i majoritetetssamfunnet.

Et program på to år som må gjennomføres av alle mellom 18 og 55 år som har fått innvilget asyl, er overføringsflyktning eller familiemedlem til noen som har fått innvilget opphold. Ordningen inneholder blant annet opplæring i norsk og samfunnsfag.

Å prøve å forstå alle kulturer som likeverdige og på sine egne premisser. Det innebærer at vi prøver å vise toleranse for at andre samfunn har andre måter å leve på enn oss selv.

se overføringsflyktning.

Å gi en gruppe ekstra fordeler på arbeidsmarkedet for å få en jevnere sammensetning av personer innenfor en yrkesgruppe. Dette kan gjøres for å justere forholdet mellom kjønn, eller for å øke andelen innvandrere i en yrkesgruppe.

Å sosialiseres inn i et nytt miljø, for eksempel på en ny arbeidsplass. Vi må bli kjent med arbeidsplassens normer og verdier for å kunne orientere oss og handle i tråd med dem.

En internasjonal avtale som opphever grensekontrollen mellom de EU­ og EØS-­landene som har undertegnet denne, deriblant Norge.

Det som skyver mennesker vekk fra det området de bor i. Dette kan eksempelvis være krig eller fattigdom.