Hopp til hovedinnhold
Samspill

8. Samfunnsvitenskaplig forskning

Begreper

Når forskeren deltar i en situasjon sammen med dem som undersøkes.

En måte å samle inn data på som forskeren tar i bruk når han eller hun ønsker synspunkter på eller tolkning av en bestemt hendelse, eller vil finne ut hva mennesker faktisk har gjort i en situasjon.

Informasjon om virkeligheten.

Det eller de som undersøkes, for eksempel land, kommuner eller personer.

Framgangsmåte for å drive forskning.

Det å kunne si at forskningsresultater fra et avgrenset område er gyldig også i andre sammenhenger.

En påstand om en antatt sammenheng mellom to og eller flere variabler (se dette).

Utvalg av enheter hvor forskeren ikke har en liste over alle enheter. Vi skiller her mellom bekvemmelighetsutvalg, selvutvelgelse og skjønnsmessig utvalg (se disse).

En måte å samle inn data på hvor forskeren og de det forskes på prater sammen ansikt til ansikt, eller ved hjelp av andre direkte kommunikasjonsmidler som telefon eller Chat.

Innsamling av data som ikke lar seg tallfeste, men hvor målsettingen er å finne fram til variasjon og mangfold i opplevelser og tolkninger av et fenomen. Her brukes gjerne intervju eller observasjon.

Innsamling av data som kan telles. Gjøres vanligvis ved hjelp av et spørreskjema.

Den strategien forskeren bruker for å samle inn informasjon eller data om virkeligheten. Vi skiller mellom kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode (se disse).

Å kombinere bruk av kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. For eksempel kan én og samme undersøkelse inneholde en blanding av de to metodene.

Et spørsmål man ønsker å finne svar på gjennom forskning. Problemstillinger tar ulik form, og et skille går mellom beskrivende og forklarende problemstillinger.

I hvilken grad forskningen er nøyaktig, og undersøkelsen er til å stole på.

En gruppe som ligner lista over alle enheter, med alle relevante kjennetegn.

Når en verdi på en variabel går systematisk sammen med en verdi på en annen variabel.

Et utvalg hvor alle enhetene har like stor sannsynlighet eller sjanse for å bli trukket ut i utvalget som skal undersøkes.

Den som undersøkes gjennom observasjon i et forskningsprosjekt, vet ikke at han eller hun blir undersøkt.

Sammenhengen mellom to variabler skyldes ikke at en variabel påvirker eller fører til en annen, men er et resultat av at begge variablene blir påvirket av samme bakenforliggende variabel.

I forbindelse med forskningsprosessen er første fase å finne tema – det forskningen skal handle om.

I hvilken grad den informasjonen forskeren samler inn, faktisk gir svar på det eller de spørsmålene som er stilt.

Egenskaper ved enhetene man vil undersøke, for eksempel kjønn eller alder. Variabler varierer mellom ulike verdier (se dette).