Hopp til hovedinnhold
Samspill

8. Samfunnsvitenskaplig forskning

Begreper

Den strategien forskeren bruker for å samle inn informasjon eller data om virkeligheten. Vi skiller mellom kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode (se disse).

Innsamling av data som kan telles. Gjøres vanligvis ved hjelp av et spørreskjema.

Innsamling av data som ikke lar seg tallfeste, men hvor målsettingen er å finne fram til variasjon og mangfold i opplevelser og tolkninger av et fenomen. Her brukes gjerne intervju eller observasjon.

I hvilken grad den informasjonen forskeren samler inn, faktisk gir svar på det eller de spørsmålene som er stilt.

I hvilken grad forskningen er nøyaktig, og undersøkelsen er til å stole på.

Det å kunne si at forskningsresultater fra et avgrenset område er gyldig også i andre sammenhenger.

Informasjon om virkeligheten.

Et spørsmål man ønsker å finne svar på gjennom forskning. Problemstillinger tar ulik form, og et skille går mellom beskrivende og forklarende problemstillinger.

Det eller de som undersøkes, for eksempel land, kommuner eller personer.

Egenskaper ved enhetene man vil undersøke, for eksempel kjønn eller alder. Variabler varierer mellom ulike verdier (se dette).

En påstand om en antatt sammenheng mellom to og eller flere variabler (se dette).

Å kombinere bruk av kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode. For eksempel kan én og samme undersøkelse inneholde en blanding av de to metodene.

Når forskeren deltar i en situasjon sammen med dem som undersøkes.

Den som undersøkes gjennom observasjon i et forskningsprosjekt, vet ikke at han eller hun blir undersøkt.

Et utvalg hvor alle enhetene har like stor sannsynlighet eller sjanse for å bli trukket ut i utvalget som skal undersøkes.

Utvalg av enheter hvor forskeren ikke har en liste over alle enheter. Vi skiller her mellom bekvemmelighetsutvalg, selvutvelgelse og skjønnsmessig utvalg (se disse).

Sammenhengen mellom to variabler skyldes ikke at en variabel påvirker eller fører til en annen, men er et resultat av at begge variablene blir påvirket av samme bakenforliggende variabel.