Hopp til hovedinnhold
Samspill

7. Psykiske kriser og livsmestring

Begreper

Kriser som er en naturlig del av livet, som overgangen fra barndom til ungdom, eller overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole. Livskrisene blir også omtalt som utviklingskriser.

Kriser som utløses av spesifikke ytre hendelser som for eksempel naturkatastrofer, vold, alvorlig sykdom, å miste noen man er glad i, krig eller terrorisme.

Når livskriser og traumatiske kriser skjer samtidig, for eksempel hvis en mister en av foreldrene sine i en sårbar fase av livet, som overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen.

Barns motstandskraft. Et barn med høy resiliens blir lite påvirket av forholdene rundt seg, og kan til tross for en vanskelig oppvekst være veltilpasset som ungdom og voksen.

Når samtaler eller tanker om traumer gjenaktiverer sterke emosjonelle reaksjoner rundt et opprinnelig traume.

Beredskapsgruppe som gir psykososial oppfølging av mennesker og lokalsamfunn som opplever en krise eller en katastrofe. Kan bestå av yrkesgrupper som leger, sykepleiere, psykologer, sosialarbeidere og prester.

En plan som hver kommune skal ha for hvordan kriser skal håndteres. Planen skal tydeliggjøre sentrale retningslinjer, for eksempel hvem som har ansvar for hva.

Mekanismer som ifølge Freud er med på å forsvare oss på et mentalt plan for å opprettholde vårt syn på oss selv, med den hensikt å unngå et psykisk sammenbrudd eller krise.

Seligman mener at alle mennesker har bestemte egenskaper som utgjør grunnleggende kvaliteter hos det enkelte individet, og som fungerer som ressurser når individet skal mestre bestemte oppgaver og utfordringer.

Et begrep for hvor godt integrert enkeltmennesker og grupper er i samfunnet.

En følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper. Det kan også brukes om å vise støtte til medmennesker i en vanskelig situasjon.

Selvmord der en person har levd på utsiden av fellesskapet, og dermed fått en svekket livsvilje. Selvmorderen preges av ensomhet, og selvmordet skyldes at man har vært for svakt integrert i samfunnet.

Selvmord der den som tar sitt eget liv har vært for integrert i samfunnet. Man er mer eller mindre tvunget til å ta sitt eget liv for fellesskapets skyld, man antar at det er til det beste for andre.

Selvmord der individet ikke takler det formløse ved det samfunnslivet han eller hun lever i. (Se også anomi.)

Traumatiske kriser som rammer så mange mennesker at det kan overskride ressursene samfunnet eller nasjonen har til rådighet.

Kriser som rammer på tvers av landegrenser.

Store kriser som skyldes for eksempel naturkatastrofer eller krig, og som rammer store menneskemengder.