Hopp til hovedinnhold
Samspill

6. Eldre og eldreomsorg

Begreper

Når noen diskrimineres på grunn av alder, både i arbeidslivet og i de eldres øvrige liv.

En lov som gjelder arbeidslivet og hvor formålet er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling, sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

At brukeren får være med og bestemme i sin egen situasjon. Selv om du har mistet evnen til å ta vare på deg selv, mister du ikke retten til å ytre meningen din.

Betegnelse på en endring i befolkningens alderssammensetning. Andelen unge har gått tilbake, mens de eldre blir flere. I tillegg har befolkningen høyere forventet levealder enn noen tidligere generasjon.

Samfunnets totale innsats for å bedre befolkningens helse gjennom å styrke faktorer som bidrar til bedre helse, og svekke faktorer som medfører helserisiko.

Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Regjeringen og partene i arbeidslivet skal arbeide sammen for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstageren, arbeidsplassen og samfunnet.

Et menneskes aksept og stolthet, for eksempel at en eldre person aksepterer livet slik det har blitt, med alle de oppturene og nedturene det innebærer.

Betegnelsen for en rekke offentlige og private ytelser som har det til felles at de skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt eller mangel på slik inntekt enten ved varig sykdom eller ved oppnådd avtalt alder.

Reform som har blitt gradvis innført fra 2012, som blant annet fokuserer på samarbeid mellom de ulike helsetjenestene og sterkere brukermedvirkning (se dette).

Tiltak for at eldre skal kunne fungere på arbeidsplassen og stå i arbeid lenger.

Et begrep for hvordan rollene og relasjonene våre til familie, venner og aktører i arbeidsliv og samfunnsliv endres med alderen.

Utbredte og forenklede oppfatninger av en sosial gruppe og dens medlemmer. Ligger ofte til grunn for diskriminering.

Teknologi som brukes i velferdsarbeid, for eksempel for å hjelpe eldre som sliter med å bevege seg eller med hukommelsen.