Hopp til hovedinnhold
Samspill

5. Samliv

Begreper

Begrepet knyttes til sosiolog Erving Goffmann om hvordan vi i samhandling med andre mennesker handler for å unngå «å tape ansikt». Vi har et bilde av oss selv som vi ønsker å vise andre, og Goffman bruker begrepet ansikt om dette bildet.

En offentlig spesialtjeneste som har familierelaterte problemer som sitt fagfelt. Gir tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker, konflikter eller kriser i familien.

Permisjon ved barnefødsel som er delt i tre: mødrekvoten, fedrekvoten og fellesperioden, der paret selv kan bestemme hvem av foreldrene som skal være hjemme.

Å gjøre skoledagen lengre for elever i barneskolen.

Prosess som innebærer at den enkelte må ta flere valg. Det betyr ikke at vi alltid har mer frihet i valgene vi gjør, men at ansvaret for valgene som blir gjort, i høyere grad ligger hos den enkelte.

Når partene har ulike ønsker for en og samme begrensede ressurs. Et eksempel kan være kon ikter om familieøkonomien.

En fortrolig relasjon med et annet menneske som blant annet handler om å dele sine innerste tanker.

Måter å føre en samtale på.

Relasjoner der partenes ulike egenskaper utfyller hverandre, i motsetning til i symmetriske relasjoner (se dette).

I Norge må ektefeller og samboere med felles barn under 16 år møte til mekling ved separasjon eller samlivsbrudd. Hensikten er å lage samværsavtaler og avtale andre forhold for å ivareta barnas beste.

Å velge en du ønsker å være kjæreste med.

Terapi der partene ønsker å sikre at forholdet forblir tilfredsstillende for begge parter, eller å reparere det når noe har gått galt.

En arbeidsdag som innebærer en kortere arbeidsdag sammenlignet med hvordan vi har det i Norge i dag. I dag er en normalarbeidsdag 7,5 timer.

Teorier der samfunnet ses som et helhetlig system der delene, altså de ulike strukturene, er gjensidig avhengig av hverandre. Det betyr at endringer i en del av samfunnet vil påvirke samfunnet som helhet.

Relasjon der partene er ganske like, i motsetning til komplementære relasjoner (se dette).

En konflikt om verdier som ikke er målbare i penger, der partenes uenighet kan være knyttet til religion, livssyn og sentrale spørsmål om hvordan de vil leve livet sitt.