Hopp til hovedinnhold
Samspill

4. Barn og unges behov og oppvekstmiljø

Begreper

En offentlig institusjon som har som hovedoppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsen og utviklingen deres, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Noe vi trenger for å overleve, vokse og utvikle oss.

Meads betegnelse på de menneskene som er viktigere for oss enn andre. Signifikant betyr betydningsfull, og de signifikante andre blir dermed de som er viktige for selvforståelsen og selvinnsikten vår. 

En aggressiv handling eller atferd utøvd ved bruk av elektroniske hjelpemiddel over tid av en gruppe eller en person mot et offer som ikke kan forsvare seg. 

Personlighet, den man er. Identitet kan også betegne en persons selvbilde eller selvoppfatning.

Det at man ønsker å passe inn i det sosiale fellesskapet og dermed velger å gjøre som «alle» andre. Konformitet kan være både positivt og negativt.

Velferdsordning som gjør at hjemmeværende foreldre kan motta kontantstøtte for barn mellom 1 og 2 år. Formålet med kontantstøtten er at familiene skal få mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn.

Det vi lærer gjennom å observere og imitere andres atferd. Sentralt begrep i Banduras sosiale innlæringsteori.

Hatefulle ytringer på nett.

Å forsømme eller ikke dekke et barns behov i en slik grad at det utsettes for fysisk eller psykisk skade eller fare.

Det som foreldre og andre omsorgspersoner bevisst gjør for å påvirke utviklingen av barnet i en bestemt retning.

Påvirkningen fra de ytre faktorene i miljøet du vokser opp i, altså summen av de materielle og sosiale faktorene som påvirker barn og unges oppvekst.

Barns motstandskraft. Et barn med høy resiliens blir lite påvirket av forholdene rundt seg, og kan til tross for en vanskelig oppvekst være veltilpasset som ungdom og voksen.

Henger tett sammen med det å få anerkjennelse fra andre, slik at vi føler oss verdifulle og unngår å føle oss mindreverdige og utilstrekkelige

Kunnskaper og ferdigheter som trengs for å håndtere ulike sider av det sosiale livet, for eksempel empati, prososial atferd, selvhevdelse, selvkontroll og god selvfølelse.

Et begrep knyttet til Meads teori om hvordan vi forstår oss selv gjennom å speile oss i andres reaksjoner, og justerer atferden vår ut i fra den responsen vi oppfatter at vi får fra andre.

Nivået av forbindelse en person føler med venner, familie, kolleger og samfunnet for øvrig. Det kan også forklares mer objektivt gjennom hvilken status og klasse en person har.

Når samfunnsproblemer skyldes svikt fra individet, for eksempel når årsaken til fattigdom er en uansvarlig bruk av penger. (Det motsatte av systemsvikt. Se dette.)

Når samfunnsproblemer, som for eksempel fattigdom, skyldes samfunnets systemer, for eksempel velferdsordninger som arbeidsledighetstrygd.

Et varig emosjonelt bånd mellom to personer, for eksempel barn og omsorgspersoner. Tilknytning er mer enn trygghet og gode følelser. Det dreier seg også om å hjelpe barn med vanskelige følelser og støtte dem i utforsking og lek.

En gruppe ungdom som utvikler et sett med normer og holdninger som er mer eller mindre i tråd med majoritetskulturen