Hopp til hovedinnhold
Samspill

3. Sosialisering og ulike tidsperioder

Begreper

Den prosessen som forklarer hvordan enkeltmennesket blir en del av samfunnet. Sosialiseringsprosessen skjer blant annet ved at vi internaliserer samfunnets verdier og normer og anvender dem som retningslinjer i egne liv.

Den komplekse helheten av kunnskap, religioner og livssyn, kunst, moral, rettigheter, ferdigheter og vaner som tilegnes av medlemmene i et samfunn. Dette inkluderer de verdiene en gruppe har, språkene de snakker, symbolene de bruker, normene de følger og de materielle godene de skaper.

Reglene et samfunn har for hvordan deltagerne i samfunnet bør oppføre seg i ulike sosiale situasjoner. De kan være formelle, det vil si nedskrevet og vedtatt av en myndighet, eller uskrevne og uformelle.

Negative reaksjoner fra samfunnet når noen bryter normer.

Når ytre forhold gjøres til indre, altså at du gjør ytre normer til leveregler for deg selv.

Enkeltmenneskers bevisste og ubevisste påvirkning på verden omkring seg.

Sosiale grupper og situasjoner der viktige sosialiseringsprosesser oppstår og foregår. Det kan for eksempel være i familien, i barnehagen, på skolen, arbeidsplassen eller i vennegjengen.

Innlæringen av verdier, holdninger og normer som foregår tidlig i barndommen, inkludert spedbarnsperioden, med de nærmeste omsorgspersonene som de viktigste sosialiseringsagentene.

Den innlæringen av verdier og normer som foregår etter primærsosialiseringen (se dette). Flere sosialiseringsagenter blir introdusert, og det kan bidra til at de normene og verdiene som er etablert i primærsosialiseringen, enten støttes eller utfordres.

Den sosiale påvirkningen som kommer fra sosialiseringsagenter som enkeltindividet ikke har direkte kontakt med, men som likevel har en innvirkning på sosialiseringen, som for eksempel massemedier.

Å sosialiseres inn i fellesskapet med de jevnaldrende. Dette har stor betydning for den sosiale utviklingen. I det likeverdige vennskapet lærer barna andre ferdigheter enn de gjør sammen med voksne.

Å sosialiseres inn i et nytt miljø, for eksempel på en ny arbeidsplass. Vi må bli kjent med arbeidsplassens normer og verdier for å kunne orientere oss og handle i tråd med dem.

Måter som samfunnet er bygd opp og strukturert på, for eksempel økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle strukturer.

Personlighet, den man er. Identitet kan også betegne en persons selvbilde eller selvoppfatning.

En rolle defineres av de forventningene som er knyttet til den, for eksempel roller som forelder og barn. Det handler om hvordan det er forventet at denne personen skal oppføre seg i sosiale sammenhenger.

Samfunnets forventninger til hvordan de ulike kjønnene skal oppføre seg i sosiale sammenhenger.