Hopp til hovedinnhold
Samspill

1. Ulike perspektiver og kildevurdering

Begreper

Det vil si å plukke et sammensatt saksfelt eller problemstilling fra hverandre og se nærmere på de ulike delene.

Betegnelse på en ny samfunnsklasse som vokste frem utover 1900-­tallet som følge av industrialiseringen, der rollen som arbeider ble sentral.

Det senmoderne samfunnet omtales gjerne som informasjons- eller risikosamfunnet. Av-tradisjonaliseringen innebærer at samfunnet blir mer komplekst og sammensatt, og at det tradisjonelle synet på mange sider av samfunnet endres.

Påvirkning på atferd fra fysiske reaksjoner, gener eller hormoner.

Samhandling mellom folk og stater ikke er avhengig av fysisk nærhet på samme måte som før. Det gjør at vi nå påvirker hverandres økonomi, samfunn, teknologi, kultur og politikk i høyere grad.

En enkelt person eller organisme.

Prosess som innebærer at den enkelte må ta flere valg. Det betyr ikke at vi alltid har mer frihet i valgene vi gjør, men at ansvaret for valgene som blir gjort, i høyere grad ligger hos den enkelte.

Betegnelse på at vi fikk mulighet til maskinell produksjon som er basert på kraften fra for eksempel elektrisitet og damp, fremfor kraften fra dyr og mennesker.

Noe du bruker for å svare på et spørsmål. Vi skiller mellom trykte, digitale og muntlige kilder.

Å kunne se en sak fra ulike perspektiver, og å stille relevante spørsmål til en kilde når denne skal vurderes.

Den komplekse helheten av kunnskap, religioner og livssyn, kunst, moral, rettigheter, ferdigheter og vaner som tilegnes av medlemmene i et samfunn. Dette inkluderer de verdiene en gruppe har, språkene de snakker, symbolene de bruker, normene de følger og de materielle godene de skaper.

Påvirkning på atferd fra tankeprosesser som følelser, informasjonsbearbeiding, hukommelse og språk.

En gruppe mennesker som er knyttet til hverandre gjennom varige relasjoner, eller en gruppering som deler samme geografiske eller virtuelle område. Denne grupperingen er som regel underlagt samme politiske myndighet og de samme kulturelle forventningene.

Årsaker til atferd som finnes i miljøet eller kulturen til et individ eller en gruppe.

En prosess der mange flytter tettere sammen i byer og tettsteder.

Nettressurser